วิธีการอ่านภาษาอังแบบต่าง ๆ

1. การอ่านภาษาอังกฤษโดยการเดาจากคำจำกัดความ (definition) 
 คำจำกัดความ(Definition)ที่ใช้เดาความหมายภาษาอังกฤษเช่น       
                    means          
                    meaning   
                    verb to be= is, am , are, was, were   
                    be called  
  นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมาย , --  ,(…), […] 
             1. A word that has similar meaning to another word is called synonym.
       ประโยคนี้เราจะทราบว่า   คือคำที่มีความหมายเหมือนกันโดยเดาจากคำจำกัดความ A word that has similar meaning to another word
                2. In English, there are many useful transition   phrases--groups of words that connect ideas.
       ประโยคนี้ทำให้ทราบว่า transition   phrases ก็คือกลุ่มของคำที่เชื่อมความคิด  groups of words that connect ideas
                 3. Origami(Japanese paper folding)  is family fun.
       ประโยคนี้เดาได้จากคำในวงเล็บ ทำให้ทราบว่า   Origamiก็คือการพับกระดาษของญี่ปุ่น(Japanese paper folding)

2. การอ่านภาษาอังกฤษโดยเดาจากการกล่าวซ้ำโดยไม่ใช้คำเดิม(restatement)
         การกล่าวซ้ำโดยไม่ใช้คำเดิม(restatement)ที่เป็นคำศัพท์ยาก ผู้อ่านสามารถเดาได้จากคำอธิบายที่ตามหลังคำดังต่อไปนี้       
     or 
     in other words  
     that is   
     that is to say 
     i.e. (เป็นคำย่อมาจากภาษาลาตินว่า id est แปลว่า that is  to say)  
       ตัวอย่างประโยคเช่น
         1. Jane said that she felt sick after having eaten rancid or spoiled butter.
เราไม่รู้ว่า rancid  แปลว่าอะไร แต่เราสามารถเดาได้เพราะตามหลัง or ซึ่งมันแปลว่าspoiled butter หรือเนยเสีย
          2. Man is a biped, in other words, an animal having only two feet. 
เราอาจไม่ทราบว่า biped แปลว่าอะไร แต่เราสามารถเดาได้เพราะมันมีส่วนที่ตามหลัง in other words แปลว่า สัตว์ที่มีเพียงสองเท้า ( an animal having only two feet.)
          เป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะเดาได้บ้างไหม คาดว่าพอจะได้แนวทางในการเดานะครับ  ขอหายไปกับกองหนังสือต่อนะครับ 

3. การอ่านภาษาอังกฤษโดยเดาความหมายจากคำที่ใช้เปรียบเทียบ(Comparison)
         ในภาษาอังกฤษถ้าเราไม่สามารถแปลคำศัพท์บางคำได้ แต่ถ้ามีคำเปรียบเทียบ(Comparison) เราก็พอที่จะพอเดาได้ว่าคำที่เราไม่รู้ความหมายแปลว่าอะไร
คำเปรียบเทียบเช่น
like , as  
เช่น
   1. The stick was brittle like glass.เราไม่ทราบว่าคำว่า brittle  แปลว่าอะไรแต่สามารถแปลได้ว่า ไม้อันนี้คงเปราะบางและเหมือนคงแตกง่ายเหมือนแก้ว
   2. John is as passive as a bear sleeping away the winter.  เราอาจแปลคำว่า passive    ไม่ได้แต่สามารถเดาได้เมื่อมันอยู่หลังคำว่า as ซึ่งเป็นคำที่ใช้เปรียบเทียบว่า เหมือน หมีที่นอนในฤดูหนาว a bear sleeping away the winter.แสดงว่า John เป็นคนเฉื่อยชา ไม่ชอบทำอะไร     
การอ่านภาษาอังกฤษโดยการเดาจากคำที่ใช้แทนกัน(Substitution)
     ในภาษาอังกฤษเรามีคำที่ใช้แทนกัน(substitution)อยู่ เมื่อเราอ่านภาษาอังกฤษแล้วเจอคำยากๆ อย่าเพิ่งหยุดอ่านเพราะเราอาจพบคำที่ใช้แทนกันอธิบายความหมายได้เช่น
            1.    Many farm families were  isolated from their neighbors.
                   They were separated by the large distances between farms. 
เราอาจไม่รู้ความหายของคำว่า  isolated  แต่เราสามารถแปลได้โดยดูจาก separated    เพราะประธานของประโยคคือ Many farm families ในประโยคที่สองใช้ They  แทน  กริยาอยู่ในรูป passive voice(verb to be +verb ช่องที่ 3) ดังนั้น  จึงมีหมายเหมือน  กัน แปลว่า แยกออกมา
2. What criteria should we use to judge the work of college professors?
                What standards can help us decide how effective they  are?  
เราอาจแปลคำว่า criteria   ไม่ได้ แต่เราสามารถดูจาก standards   ซึ่งแปลว่า มาตรฐาน เกณฑ์ หรือตัวที่ใช้ตัดสินนั่นเอง

4. การอ่านภาษาอังกฤษโดยเดาจากคำบรรยาย(Explanation)
             การอ่านภาษาอังกฤษเมื่อเราพบในส่วนที่ยากเราสามารถเดาได้จากคำบรรยาย(Explanation) ถึงแม้ว่าคำบรรยายจะไม่ใช้คำศัพท์โดยตรงก็สามารถทำให้เราแปลความหมายได้เหมือนกันลองมาดูตัวอย่างประโยคดีกว่าครับ  
              1. John was a garrulous fellow, always chatting away about something.
        ถึงแม้ว่าเราแปลคำว่า garrulous    ไม่ได้แต่สามารถเดาได้จาก always chatting away about something.ซึ่งแปลว่า คุยอยู่เสมอ หรือช่างพูดช่างคุย   
              2. The pilot  had to abandon his burning plan and jumped to safety.
 เราอาจแปล abandon   ไม่ได้ แต่เราสามารถเดาได้จาก burning plan and jumped to safety.ซึ่งแปลว่า เครื่องบินไหม้จึงต้องกระโดดร่มออกมา ดังนั้น abandon น่าจะแปลว่า หนีออกมา         

5. การอ่านภาษาอังกฤษโดยการเดาจากคำตรงกันข้าม(Opposite meaning)
ในภาษาอังกฤษมีคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำอื่น(antonym) ทำให้เราสามารถแปลความหมายได้จากคำเหล่านี้ซึ่งได้แก่  
   but , yet , however, whereas, nevertheless, instead, not…., unlike, though, although, even though , despite, in spite of , on the other hand, on the contrary, in contrast, rather (than)   
  ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าเช่น  
  1.    My brother is an optimist, but his girlfriend is one who is always gloomy and expects the worst to happen. 
      เราอาจแปล optimist   ไม่ได้  แต่เราอาจเดาจาก but his girlfriend is one who is always gloomy and expects the worst to happen.
ได้ซึ่งแปลว่าซึมเศร้าและมองโลกในแง่ร้าย เราดูว่าคำที่ใช้ความหมายตรงกันข้ามคือ but ดังนั้น optimist   จึงแปลว่า มองโลกในแง่ดี
             2.  Although, Alex usually looked unkempt, he had a very neat appearance on his interview.    เราอาจไม่รู้ความหมายของ unkempt  แต่อาจแปลความหมายได้คือ ดูจาก  neat ซึ่งแปลว่าเรียบร้อย ดังนั้น unkempt  จึงแปลว่า ไม่เรียบร้อยเพราะความหมายตรงกันข้ามกัน